Susisiekti su mumis galite šiais būdais:

Parašyti el. laišką į:
info@garnyte.com

Adresu:
Žiemgalių g. 19-52,  Kaunas

Direktorė:
Eglė Garnytė

Telefonas:
+370 628 01048

Top

PASLAUGOS

DETALIEJI PLANAI

Rengiame vietovės lygmens detaliuosius planus.

Regiame tiek ypač sudėtingus didelių teritorijų detaliuosius planus, tiek mažesnių apimčių detaliuosius planus įvairiems gyventojų ir įmonių poreikiams tenkinti.

Detalusis planas – urbanizuotos arba urbanizuojamos teritorijos vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatomas teritorijos naudojimo reglamentas.

Detalieji planai rengiami siekiant:

 • detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jeigu jis parengtas, nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 • nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
 • suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą;
 • numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti;
 • numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui;
 • suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

ŽEMĖS SKLYPŲ
FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAI

Kas yra žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai?

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai nustato žemės sklypų ribas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų sklypų ribas, dalijant arba jungiant žemės sklypus.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams.

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, projektas rengiamas šiais atvejais:

 • norint padalinti, atidalinti, sujungti ar perdalinti žemės sklypus;
 • formuojant valstybinės žemės sklypus esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;
 • formuojant žemės sklypus esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;
 • formuojant naujus valstybinės žemės sklypus;
 • prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą prie besiribojančio žemės sklypo;
 • keičiant žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (-us), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui.

Projektai rengiami vadovaujantis organizatoriaus išduotais žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimais. Projektai derinami su reikalavimuose nurodytais Projektą derinančiomis institucijomis. Suderintą Projektą organizatorius teikia tikrinti Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui, atsakingam už priežiūrą, kuris patikrina Projekto rengimo, viešinimo ir derinimo procedūrų bei Projekto sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams ir priima išvadą dėl projekto patvirtinimo.

KAIMO PLĖTROS
ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAI

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas – vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas, rengiamas siekiant kaimo gyvenamųjų vietovių neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės ūkiu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami šiais tikslais:

 • ūkininko sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti – suplanuojama žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną.
 • miškui įveisti ne miško žemėje;
 • ūkio žemės valdai pertvarkyti;
 • suplanuoti žemės ūkio ir kaimo plėtrą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami ir su planavimu susiję kiti veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS).

Kai pagal kaimo plėtros žemėtvarkos projektus pakeičiama žemės naudmenų sudėtis, taip pat žemės sklypams tikslinamos, panaikinamos ir nustatomos papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, žemės savininkas ar valstybinės žemės patikėtinis arba planavimo organizatorius teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui patikslinti Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis.

Architektė

TRUMPAI APIE MANE

Jau 15 metų kuriame Jums
Sukaupta patirtis architektūros, teritorijų planavimo bei žemėtvarkos srityse mums leidžia įgyvendinti Jūsų projektus laiku, kokybiškai ir be streso. Patikėkite vieną didžiausių savo gyvenimo investicijų profesionalams...

SUSISIEKTI

Konsultaciją ir kainos pasiūlymą pateiksime Jūsų nurodytu telefonu arba el. paštu ne vėliau kaip per 1 darbo dieną.

Informuojame, kad visi Jūsų pateikti duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims, duomenys gali būti naudojami tik teikiant jums aktualią informaciją.

Nemėgstate pildyti formų?

Siųskite laišką mums tiesiogiai į info@garnyte.com

arba skambinkite telefonu +370 628 01048